CHỐNG THẤM CHUYÊN NGHIỆP

Tại công ty CP LD CN Xây Dựng Hà Nội TCL